Verder uitbouwen in het buitenland

Het verder uitbouwen van de onderneming in het buitenland wordt gedreven door potentieel dan wel de noodzaak tot het beter benutten van de aanwezige vaste kostenstructuur.
Vanuit de ondernemingsstrategie dient de afweging gemaakt te worden of in projectvorm aanvullende inspanningen worden geleverd om waarde toe te voegen aan de buitenlandse activiteiten middels het uitbouwen daarvan.
Investeringen moeten worden beoordeeld aan de hand van het verwachte rendement en de kans op succes. Het komt regelmatig voor dat interculturele samenwerking (communicatie) een te grote barrière blijkt. Ook kan na verloop van tijd het Business model aan wijziging onderhevig zijn bijvoorbeeld een overgang van een agent naar een eigen organisatie.

Oriëntatie

De uitvoering van de strategie wordt na een succesvolle periode van pionieren gewijzigd. Mogelijkerwijs vindt er een transitie plaats en gaat de onderneming over tot het bouwen van een eigen organisatie (met of zonder flexibele schil). Het potentieel is aanwezig, echter bestaande belemmeringen veroorzaken beperkte benutting van kansen, waardoor de vaste kostenstructuur te zwaar drukt. Een groeispurt biedt uitkomst.

Belemmeringen
 • Net als bij nationaal zaken doen, is adequate uitvoering ook bij internationalisatie een kritische factor. Vorming van internationale teams, het hebben van projectdiscipline en het toepassen van (intercultureel) risicomanagement zijn onontbeerlijk. Er is duidelijk een efficiënte infrastructuur nodig om u als internationaal ondernemer te doen slagen. Soms maakt de aanvulling van een individueel puzzelstukje aan de huidige situatie een wereld van verschil.
Oplossing
 • Een netwerkbenadering kan externe vaardigheden bieden om waar nodig blinde vlekken op te sporen terwijl de organisatie toch zelfstandig blijft opereren.
 • Tevens kan de flexibele inzet voorkomen dat vermijdbare vaste kosten aan uw onderneming worden toegevoegd.
 • Zie : Corridors Connecting Plans Method©
 • Klik hier voor een toelichting op deze oplossing

Beslissing

Naast financiële elementen als rendement en risico kunnen ook nieuwe samenwerkingsmogelijkheden, een positief effect op de reputatie of verhoogde concurrentiekracht doordat men er aan went in lastige markten te opereren voordelen van internationalisatie zijn.

Belemmeringen
 • Het dilemma van het handhaven van de balans tussen de tijd die nodig is voor de gewenste groeispurt en de andere prioriteiten van de onderneming heeft een inherent risico van bedrijfsblindheid in zich. Aangezien volharding juist gedefinieerd is als een belangrijke succesfactor kan dit tot conflicten leiden.
 • Daarbij komt dat collectieve en individuele belangen door elkaar lopen.
Oplossing
 • Objectiveer door middel van mijlpalen de te behalen doelstellingen en organiseer tegenwicht in de besluitvorming om de beslissers scherp te houden. Een constructief kritische omgeving helpt eventuele bedrijfsblindheid voorkomen.
 • Het benoemen van de verschillende belangen helpt een onderneming hier volwassen mee om te gaan.
 • Klik hier voor een toelichting op deze oplossing

Actie

Benoem die vaardigheden en activiteiten die voor de groeispurt zorgen en vat deze samen in een pragmatisch plan. Evalueer periodiek de ontwikkeling en stuur bij.

Belemmeringen
 • Projectdiscipline en het zo objectief mogelijk afleggen van verantwoording zijn vaak onvoldoende ontwikkeld.
Oplossing
 • Teamvorming in een interculturele setting, toetsing en ontwikkeling van interculturele vaardigheden en het managen van interculturele risico’s zijn middelen die de leiding van de organisatie ter beschikking staan bij het borgen van een hoogwaardige uitvoering.
 • Klik hier voor een toelichting op deze oplossing
Oriëntatie
Toelichting op de oplossing

Kennis keten en concurrentieveld (marktanalyse)
Om enigszins een duiding van het potentieel het hebben is een analyse van het krachtenveld onontbeerlijk. Hoe ziet dit eruit en is hier een verdedigbare rendabele positie te verwerven?

Eigen organisatie
De dagelijkse gang van zaken vergt bij veel bedrijven reeds zoveel aandacht, dat nieuwe projecten ondersneeuwen.

Het is niet nodig een internationalisatietraject daardoor een lage prioriteit te geven, mits de flexibele oplossingen aanvaardbaar worden geacht. Hierbij is het raadzaam ook gedurende het project aandacht te besteden aan de manier waarop de internationalisatie op lange termijn wordt geborgd. Derhalve is minimaal een intern verantwoordelijke nodig die als linking pin tussen de organisatie en het project functioneert.

Beschikbaar netwerk
Het bouwen van een netwerk vergt veel inspanningen. Toegang tot een bestaand netwerk, waarbij voort geborduurd kan worden op bestaande relaties geeft een belangrijk tijdsvoordeel en verhoogt tevens de slagingskans.

Corridors BV stelt haar netwerk graag ter beschikking aan klanten zodat zij daar, indien nodig, externe vaardigheden kunnen vinden.

Vakgebied : De benodigde vakgebieden en sectoren zijn afgedekt.
Partner : jellow en de bijbehorende structuur.

Budget
Faciliteiten in de vorm van subsidies worden minder frequent ter beschikking gesteld. De onderneming is qua bedrijfsvoering onverstandig bezig, mocht het aanwezige potentieel hierdoor niet kunnen worden ontsloten. Een adequaat budget is nodig, ook indien men het internationalisatieproject met een intern team gaat bemensen.

Partners
Doordat de onderneming in een verdere fase van ontwikkeling is en het fundament staat, kan uitbreiding van het netwerk van zakenpartners indien gewenst worden ondersteund.

Beslissing
Toelichting op de oplossing

Beslissen in onzekerheid
De beslissing is natuurlijk aan de ondernemer. Op basis van kennis en ervaring, kunnen op pragmatische wijze die elementen aan worden gedragen die de beslisser redelijkerwijs nodig heeft. De rol van externen is hierbij beperkt tot het faciliteren van het proces.

Een transparante omgeving helpt voor een goed besluitvormingsproces. De uiterst pragmatische Corridors Connecting Plans Method© - tool is bijzonder geschikt als ondersteuning bij een goede informatievoorziening.

De onderneming staat centraal.

Potentieel lastig definieerbaar
De omgeving is dynamisch en het besluit geen absolute wetenschap. Hierbij is grote gelijkenis met andere strategische keuzes. Een zorgvuldig proces, met oog voor de voortgang, is het maximale wat men kan doen.


Remedie : Toon een groot aanpassingsvermogen in het project en benoem mijlpalen waarbij de beslissing wordt geëvalueerd en het plan mogelijkerwijs wordt bijgesteld.

Eigen omvang
Eigen aan Nederland is, dat de spelers in het buitenland vaak groter zijn of worden. Vanuit de praktijk zijn voldoende gevallen bekend waarbij dit in moeder - dochterrelaties spanningen oplevert.

Weeg deze factor, in het bijzonder het mogelijke effect van een grote afhankelijkheid bij succes van de internationalisatie strategie.

Actie
Toelichting op de oplossing
Corridors Connecting Plans Method©

Waardecreatie
Financieringsvraag? Gebruik het momentum om tegelijkertijd de waarde van de onderneming te verhogen. Hoe? Door het aanwezige team te optimaliseren en toegang te verlenen tot de benodigde (financiële) middelen met een goed plan met executiekracht.

Het team
De Corridors Connecting Plans Method© karakteriseert zich door het team van de onderneming centraal te stellen. Afhankelijk van de omvang van de onderneming wordt deze naar wens van de klant bijgestaan. Hierbij staat een netwerk van Zelfstandige Professionals ter beschikking. Een onderneming kan er ook voor kiezen haar eigen flexibele schil hierbij in te zetten. Dit kan, voor zover deze Zelfstandige Professionals affiniteit hebben met de methodiek en voldoen aan de criteria.

Het activiteitenplan
Het activiteitenplan is een essentieel onderdeel van de Corridors Connecting Plans Method©. Hierin worden commitments vastgelegd die dienen te leiden tot concrete actie. Dit is een goede manier om te zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Bovendien geeft het ook de basis voor evaluatie en, zo nodig, bijsturing. Alles is er op gericht om met goede voorbereiding de kans op een succesvol project te optimaliseren.

De financiering

Voor zover het nodig is om extra financiering te verkrijgen, is de methodiek erop gericht de juiste vorm te vinden. Dit is maatwerk, omdat de onderneming als uitgangspunt wordt genomen, aangezien de financiering een middel is om de onderneming te ondersteunen in haar streven naar maximale waardecreatie.

Ook indien er geen liquiditeitsbehoefte is, vormt financiering onderdeel van het plan. Zo is de onderneming goed voorbereid mocht dit onderwerp relevant worden, bijvoorbeeld bij een strategische samenwerking.

Interculturele setting
Teamvorming in een interculturele setting, toetsing en ontwikkeling van interculturele vaardigheden en het managen van interculturele risico’s zijn middelen die de leiding van de organisatie ter beschikking staan om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.

Adviseur en afstemmer
Veel ondernemingen zien hun initiatieven stranden, ondanks een goed potentieel. Met een adviseur die zich richt op het omzetten van dat potentieel in daadwerkelijke actie wordt het risico hierop een stuk kleiner. De adviseur denkt constructief-kritisch mee, heeft een helikopterview en specialistische vaardigheden op het gebied van projectmanagement.

Onze adviseurs worden op basis van deze vaardigheden geselecteerd. Om daar optimaal van te profiteren dient de onderneming te beschikken over de wil om in samenwerking met de adviseur tot zelfredzaamheid te komen.